Bộ Phục Hồi Kính Xước 5 Món

1 hôp xỉ xoá vết xước kính

1 nỉ đánh bóng 3in

1 đế 3in Cốt 10

10 nhám xoá vết xước kính A1 3in

10 nhám mịn A2 3in

Giới thiệu về Bộ Phục Hồi Kính Xước 5 Món